Die Mordgeschichte von 2005  

Wullt mer frühjer mo e Schloß seij,
brauchte mer als Schelder net weit ze gieh.
En dr Monzebach stann e Schloß
Do läbte en Ritter mit Fraa, Gefolgschaft en mit stolzem Roß

Mit de Kreuzzüch musste dr Ritter furt,
sei Fraa hott naut mieh vo em gehurrt.
Er wor net lang weg vo Scheld,
do komme dem sei zwaa Jonge off de Welt.
Ohne den Ritter wor deij Fraa ze einsam,
en su storb se spärer o Gram.
De Modder gestorwe, vo Verwande enterbt, deij zwaa Jonge harre kaa Glick
se machte sich off de Weg, de Vodder ze finne, en kome net zurick...

Noh lange Juhrn der Gefangenschaft,
kom e da endlich ham, der edle Ritter Craft.
Doch de Fraa wor duut, de Kenn worn furt, wos er em noch gebliwwe?
Do hott en sei Verwandschaft furtgetriwwe.
Ens Dorf wullt e da gieh,
off dem Weg blieb e noch e moh stie,
hob sei Faust, hotts Schloß samt Leu verflucht en seijer Trauer.
En noch em fürchterliche Gewerr bliwwe nur noch e poor Stickcher vo der Mauer
Doch noh 800 Juhrn, des er e lange Zeit,
es des Schloß Vergangenheit.
Deij Mordgeschicht hotts aus em Vergessene geholt,
mer kanns de Mondog bestaune, wanns durch Dorf rollt.
Se ho´s gebaut aus Spahnplatte, Forb en Spax,
alles anner wor fir deij Bursche en klacks.
Frühjer wor e Schloß mr em Verließ bestückt,
doch dofür hot der Platz offm Waa net mieh geschickt.
Owwer fir den, der off der Kirmes Ärjer mache will,
brauche mer kaa Verlies, der fleijt grod en de Dill!
Wer leijwer Dillwasser als Beijer säuft, dem es de Mordgeschicht behilflich,
der soll des ach kreije, enzwor reichlich.

Zom Glick sei de maaßte Leu vernünftich,
drim wird de Kirmes werre richtich zünftich.
Su trinkt mer om Owend kaales Beijer,
de annern Morje wird mer wacker mr em gruße "Drejer"...
Owwer des is wurscht,
spärer ho mer werre barwariche Durscht!
Mer trenke finf Dog lang Beijer, Schnaps en Äbbelwei,
do hörrt mer öftersch sei Lewwer mo schrei.
Aich denke mer: Lewwer sei geduldich en geb rou,
in Scheld es Kirmes, dau host noch gennug ze dou!


HEIL MORD! -- MG05

Text von SS (Steven Strömmer)