Die Mordgeschichte von 2007  

De Schelder Hedd

Off de Grubb do ging de Owerschelder,
off de Hedd de Nerrerschelder.
De Bergleu hos Erz gegrowe, aus em Hochowe koms als Eise
im su e Ärbt dout sich hau kaum noch aaner reiße!
Es Eise hollte mer aus em Schelder Waald raus,
off de Hedd wouwem Borewanne draus.
De erschde Borewann vo Nerrerscheld
ging Neuzehhunnertelf noh Owerscheld.
Su hot sich bei Möbusse a mo de Wuch aaner gefreut:
"Mir ho Samsdog, er es net schie?
Der August kann werre bore gieh!"

Wei bald üwwerall
gobs ach off der Schelder Hedd en tragische Fall:
en junge Mann kom inner de Maschine, mojens im halb siwwe
en es bei dem schwiere Unfall off de Streck gebliwwe!

Doch off de Hedd gobs net nur su ernste Sache,
es gob ach mo wos ze lache:
Der naue Stift wullt e mo bein Chef, en kloppte o de Dir
kroch ka Antwort, su stann e als dofir.
No em Moment ging e afach rin sog den Chef, sei Ache worn zou
do kom en dicke "Brummer", do worsch verbei met de Rouh.
der "Brummer" kitzelte en Chef om Zinke,
he wouwer wacker, sog den Stift en sät:
"Sei mei Ache mo zou, en aich halt mer fest mein Ranze,
da schlof aich net, naa, da gitt mer de Hedd durch de Kopp, en zwor de ganze!".

Net nur de Stift hot sich bald en de Nesseln gesaßt,
ach der Maaster hatt alle zwaa Juhr sei Last:
"Zwaa Juhr sei rim, es es su weit,
en Scheld es werre Kirmeszeit!
Jedes mo ho aich mei Last, weil de Schelder off de Kirmes gieh,
bleiwe mir hei sämtliche Maschine stieh"!!

Des es etz Johrzehnte her
wor ach de Ärbt of der Grubb en ach der Hedde schwier,
fir manche schie, fir annern schlimm,
doch de ahle Zeit es rim.

Aans es bis hau gebliwwe, es er re grußes Glick:,
en zwor de Kirmes, dei kimmt alle zwaa Juhr zerick!
Zom Glick gitts jo de Mordgeschicht,
dei ho de Hedd noch e mo hergericht.
Drim ihr Leu gitt off de Stroß de Modog onnern.,
Do kann mer se noch a mo bewunnern!!

Ob em Dunnersdog es us wurscht wos es off der Welt,
endlich es werre Kirmes bei us en Scheld!!!

HEIL MORD! -- MG07

Text von SS (Steven Strömmer)