Die Mordgeschichte von 1979  

Mordsgeschichte 1979

Ihr lejwe Schelder Kermesläu, da Hals awail sai nammie träu
Ganz Scheld as wirre off' da Baah an rannt rob off de Abbelwaah

Mier, de Mordgeschech, mache met, laie innerem Zeld, an ned em Bedd.
Mier faiern wejs de Aahle dou, an kreje de ganze Wuch ka Rou.

Hau, ohm Moodog, foorn mier an Waah, poor vo uhs sai ach off da Baah.
Woß offm Waah henne droff laid, sai Sache aus 'er aahle Zaid.

Domols gobs Haickse, groo an schruu, dej wouern erscht noochts su rischtisch fruh.
Dej danzde merm Däuwel offm Horscht, an däre Geffd en anner Läu Worscht.

Dej vergeffdede des Vej em Schdall, brochde mansch goure Bauern zou Fall.
En brove Menner, wanns mol mer gob, verschlebbde dej zorn Danze offs Koop.

Verschroche'n de Wäld, machda se well, en worfe se mojens en de Dell

0ff amol gobs de Haickseprozess, dej quelde Haickse bis zom Ekszess.
Richder, Perner an dw Folderknächd, hengue dobai manch Haicks zou orächd.

Harno gabs kaa mie, paar worn gehengd; Finf kroche nur de Klaarer versengd.
Dej verschdeckde sich innerm Aahlhaus, an kohme saiddem nammie doraus.

Hau sai se em Dorf, krejd ho mer zwa, dwj laafe zer Schdroof etz hennerm Waah.
Dej wern gerichd, gepaitschd en gesengd, an momn offm Gallieberq gehengd.

Su werd da Ordning wirre rischdisch
Mordgeschecht Kermes Noiensibzisch